За записване: 0988 357 133 или е-mail: novo_nachalo2013@abv.bg

Home » Обучение за фирми » Руски език

Руски език

Руски език с Ново Начало - Добрич

Руски език с Ново Начало – Добрич

Руски език

Руски език (ру́сский язы́к ру́сский язы́к ) – географски най-разпространеният език в Евразия, също така е и най-използваният славянски език в света, говорен от около 260 000 000 души. През 20 век той придобива голямо политическо значение и днес е официален език на няколко държави – Русия, Казахстан, Беларус, Киргизстан и региони в други страни (Приднестровие, Абхазия, Южна Осетия), както и на Организацията на обединените нации.

Руският е индоевропейски език, част от източнославянската група, включваща още три говорени и днес езика – беларуски, русински и украински. Макар да запазва източнославянската синтетично-флексионна структура и общославянската лексикална основа, съвременният руски включва и голям брой чужди думи от областите на политиката, науката и техниката. Официален е в четири държави, в самоуправляващата се монашеска общност Атон, както и в някои градове в Украйна. Езикът е официален и за органицации като ООН, Червения кръст, ОНД и ШОС. Руският е славянски език, принадлежащ към индоевропейското езиково семейство. Той е близък до останалите два източнославянски езика – украинския и беларуския.

Руската азбука е кирилица, почти изцяло съвпадаща с българската, но руската има 3 букви в повече – това са буквите Ё ё, Ы ы и Э э. Тя също произлиза от първоначалната кирилица, но се основава на проведената от Петър I през 1708 гражданска реформа на азбуката. През 1918 руската азбука отново е изменена.

Руски език – глаголи:

В руския език има шест падежа: именителен, родителен, дателен, винителен, творителен и предложен. Руският език притежаваи три наклонения – повелително (идти, идите), изявително (пошёл) и условно. Съществува и виждане, че в руския има две наклонения – повелително и неповелително. Основните времена са минало, бъдеще и сегашно:

 сегашно  минало  бъдеще
 я играю  я играл  я буду игратъ
 ты играешь  ты играл  ты будешь играть
 он играет  он играл  он будет играть

 

 мы играем  мы играли  Мы будем играть
 вы играете  вы играли  вы будете играть
 они играют  они играли  они будут играть

 

Глаголите имат и две спрежения в зависимост от това дали в основата им има е или и. Залог в руския няма, но съществуват т.нар. неопределено лични и безлични изречения. Синтаксисът на руския е много близък до този на останалите славянски езици и особено до българския.

Руски език – падежи:

Съществителните и прилагателните в руския се слканят в 6 падежа, според рода и числото им. Тук са дадени окончанията за 5 от тях – родителен, дателен, винителен, творителен, предложен.

М.Р. С.Р. Ж.Р. МН.Ч.
родителен -а/-я -а/-я -ы/-и -ов/-ев/-ей
дателен -у/-ю -у/-ю -е/-и -ам/-ям
винителен =Им.п/=Р.п. =Им.п/=Р.п. -у/-ю =Им.п./=Р.п.
творителен -ом/-ем -ом/-ем -ой/-ей -ами/-ями
предложен -ах/-ях

 

Сравнителна и превъзходна степен в Руския език:

 

  • Сравнителната степен в руския език се образува с проста и сложна форма. При простата се поставя окончание -е, -ее и -че (по-рядко срещано), а при сложната се слага частицата более.

умный – умнее – более умный – по-умен

краткий – короче – более краткий – по-кратък

 

  • Превъзходната степен в руския език също се дели на проста сложна форма. При простата се поставя окончание -ейший/-айший, а при сложата се поставя частицата самый.

умный – умнейший – самый умный – най-умен

краткий – кратчайший – самый краткий – най-кратъкa

За още информация, потърсете ни във  Facebook.

Comments are closed.